Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením. 

Cílem ergoterapie je tedy snaha o dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života dětí s postižením.

Ergoterapie je určena pro děti:

 • vrozeným postižením, za účelem podpory psychomotorického vývoje
 • se získaným postižením, za účelem znovuobnovení ztracených schopností
 • se závažným onemocněním, které vede k postupnému zhoršování zdravotního stavu, za účelem zpomalení progrese a ovlivnění projevů onemocnění 

Průběh Ergoterapie:

U dětí probíhá ergoterapie formou hry. V rámci herních a zábavních aktivit dítě pod vedením ergoterapeuta cíleně rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

Délka trvání ergoterapeutické jednotky je individuální, přizpůsobuje se zdravotnímu stavu dítěte a jeho schopnosti soustředit se. Obecně však počítáme s hodinovou časovou dotací a to proto, abychom v rámci jednotky měli čas jak na samotnou práci s dítětem, tak i na povídání s rodičem a jeho zaučení pro práci s dítětem v domácím prostředí. Aby ergoterapie byla pro dítě přínosem, měla by probíhat  pravidelně, několikrát do měsíce. K ergoterapii budeme využívat prostory velké herny přímo v sídle PRP DOREA na ulici Kamenná 11, Brno.

Na jaké oblasti a techniky se budeme v rámci ergoterapie s dítětem zaměřovat?

 • na rozvoj hrubé motoriky pomocí senzomotorické stimulace, polohování, cvičení před zrcadlem
 • na techniky a metody dle Konceptu bazální stimulace zaměřené na vnímání vlastního těla a jeho hranic 
 • na rozvoj jemné motoriky pomocí masáží ruky, nácviku úchopů a manipulačních činností
 • na rozvoj grafomotoriky pomocí rozmanitých technik a ergonomických pomůcek
 • na rozvoj sebeobslužných činností
 • na rozvoj oslabené horní končetiny pomocí Mirror (zrcadlové) terapie u dětí s hemiparézou
 • na rozvoj kognitivních funkcí pomocí didaktických pomůcek, her a neuro-vývojové terapie
 • na rozvoj řeči a komunikačních dovedností za využití orofaciální stimulace, doporučení a nácviku náhradního komunikačního systému (VOKS, MAKATON, předmětová komunikace), využití speciálních technických pomůcek pro komunikaci 

Pravidelná ergoterapie pozitivním způsobem ovlivňuje zdravotní stav dětí s postižením, podporuje jejich psychomotorický vývoj a svým zaměřením na nácvik sebeobsluhy rozvíjí dítě v samostatnosti a soběstačnosti.

Rozšíření o tuto doplňkovou službu je možné díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje, Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, který podpořil náš pilotní projekt „Ergoterapií ke kvalitnějšímu životu rodiny“.

Sponzoři projektu:

Děkujeme za podporu.