Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením. Rozšíření o tuto doplňkovou službu je možné díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje, Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, který podpořil náš pilotní projekt „Ergoterapií ke kvalitnějšímu životu rodiny“ v roce 2018.
Pro rok 2019 se nám znovu podařilo získat finance na ergoterapii v dalším dotačním programu Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu pečujících osob. Tentokrát se náš projekt nazývá „Mysli na všechny smysly“. Propojuje dvě doplňkové služby: snoezelen (multisenzorická terapie, více viz. Doplňková služba Snoezelen) a ergoterapii. Obě služby jsou primárně určeny pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.

Snoezelen

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílelo už několik firemních i soukromých dárců. Nadále se snažíme místnost dozařídit a pořídit pomůcky, které je k snoezelen terapii potřeba.
Rozšíření o tuto doplňkovou službu je možné díky mnoha sponzorům, kteří nás podpořili a umožnili vybudování místnosti. Děkujeme.
Pro rok 2019 se nám také podařilo získat finance na poskytování této doplňkové služby našim klientům zdarma prostřednictvím snoezelen terapeuta. Služba je poskytována díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje, zaměřeného na podporu pečujících osob. Náš projekt se nazývá „Mysli na všechny smysly“. Propojuje dvě doplňkové služby: snoezelen a ergoterapii (léčebná metoda, více viz. Doplňková služba ergoterapie). Obě služby jsou primárně určeny pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.
Logo TESCO Vy rozhodujete, my pomáháme

Na základě výzvy Nadačního fondu TESCO “Vy rozhodujete, my pomáháme” jsme se přihlásili do soutěže o finanční příspěvek pro náš projekt SNOEZELEN. Po hlasování zákazníků a zaměstnanců hypermarketu TESCO Brno Dolní Heršpice jsme se umístili na 2.místě a získali tak pro náš projekt 16.000 Kč. Všem, kteří se hlasování zůčastnili tímto děkujeme za podporu.

Sponzoři projektu:


 

Za podporu děkujeme.

Svépomocná rodičovská skupina

V Úseku Brno pracujeme prostřednictvím rané péče a osobní asistence s rodinami, kterým se narodilo dítě se specifickými potřebami. Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných rodičovských skupin, při kterých dochází k vzájemnému sdílení, porozumění, předávání praktických informací i vyrovnávání se s nelehkými životními úkoly.
Služba je pro rok 2019 podpořena dotačním programem Jihomoravského kraje, zaměřeného na podporu služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi.
Náš projekt se nazývá „Nejsme na to sami“. Cílem projektu je realizovat prorodinné aktivity pro docílení soudržnosti rodiny. Rodiny chceme podpořit především důrazem na zvyšování partnerských a rodičovských kompetencí po narození dítěte se zdravotním znevýhodněním do rodiny a v průběhu jeho dospívání. Konkrétně chceme poskytnout informace různými formami (workshop, seminář, svépomocně – rodičovská skupina) a podpořit stabilitu v pravidelném skupinovém setkávání rodičů, rodičovských párů i sourozenců, kde je prostor pro sdílení obdobných životních zkušeností a jejich zpracování.
Primárně je určena pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.