Homesharing

Cíl projektu:

Zavádění homesharingu – sdílené péče pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením – v Jihomoravském kraji

Aktivity:

informační a osvětová kampaň k homesharingu, nábor hostitelů, školení hostitelů (ve spolupráci s mentory), nábor pečujících rodin, párování hostitelů s dětmi (rodinami), podpora hostitelů a rodin během spolupráce (projektový tým včetně psycholožky), koordinace celého procesu, PR, FR a advokační aktivity k zavádění homesharingu v JMK a ČR a k zajištění návazného financování pro dlouhodobou udržitelnost homesharingu, aktualizace metodik homesharingu.

Doba realizace:

1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Nadační fond Abakus

Partneři projektu:

Barča na houpačce homesharin

Včasně a komplexně… posouváme hranice

Cíl projektu:

Včasná a komplexní podpora rodin s dětmi předčasně narozenými a se specifickými potřebami v Jihomoravském kraji a aktivizace jejich zdrojů prostřednictvím poskytování odborných doplňkových služeb se záměrem předcházení krize/rozpadu rodin a prevence umisťování dětí do ústavní péče.

Aktivity:

poskytování Odborných doplňkových služeb – ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace, krizová intervence a psychologické poradenství, svépomocná rodičovská skupina, Ateliér Arno Sterna, informační kampaň o nabídce služeb a jejich pozitivním dopadu na rodinu

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Včasně a komplexně… posouváme hranice aneb psychologická podpora pečujících

Cíl projektu:

Poskytnout včasnou a komplexní podporu rodinám dětí se specifickými potřebami, které žijí v Jihomoravském kraji.

Aktivity:

poskytování Odborných doplňkových služeb – aktivity s prvky senzorické integrace, krizová intervence a psychologické poradenství, svépomocná rodičovská skupina

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Odborné doplňkové služby

Cíl projektu:

Odborné doplňkové služby pro zajištění komplexní a včasné péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK. (Služby pomáhají rodinám zvládnout náročnou životní situaci a předcházejí jejich rozpadu a dalším negativním sociálním dopadům.)

Aktivity:

1. Ergoterapie, Snoezelen, Aktivity s prvky senzorické integrace
2. Krizová intervence a psychologické poradenství, Svépomocná rodičovská skupina

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Statutární město Brno

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče

Cíl projektu:

Posílit během 3 dnů společných aktivit propojení klientských rodin PRP DOREA a jejich svépomoci, vazby mezi zdravými dětmi a jejich sourozenci s postižením, vazby rodinné (na které se vytvoří prostor částečným odlehčením povinností rodičů i dětí) a kompetence, které se dlouhodobě nedaří z důvodu zaužívaných vzorců chování v přirozeném prostředí správně osvojit.

Aktivity:

3denní zážitkový pobyt klientských rodin Poradny rané péče DOREA

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Statutární město Brno, vlastní zdroje
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

S pomocí to dokážu! Speciální pomůcky do rodin dětí předčasně narozených a s postižením

Cíl projektu:

Zajistit dostatek speciálních pomůcek do všech klientských rodin Poradny rané péče DOREA Slezské diakonie v Jihomoravském kraji s dětmi s postižením pro podporu co nejlepšího psychomotorického vývoje těchto dětí. Projekt napomůže ke zvyšování kompetencí pečujících osob, k předcházení krize rodiny a prevenci umisťování dětí do ústavů.

Aktivity:

nákup dostatku speciálních pomůcek pro pokrytí potřeb klientských rodin PRP DOREA, odborné konzultace terénních poradkyň + zápůjčka pomůcek do rodin

Doba realizace:

17. 3. – 16. 9. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Nadační fond TESCO, Nadace Zdraví pro Moravu

Benefice s Divokými husami

Cíl projektu:

Nákup speciálních pomůcek do terapií a pokrytí nákladů na provoz prostor k terapiím (Odborné doplňkové služby) podporujícím rodiny s předčasně narozenými dětmi a dětmi s postižením v JMK.

Aktivity:

krizová intervence, psychologické poradenství, ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace ad.

Doba realizace:

2021–2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Divoké husy