Aktuální projekty

Projekt „Včasně a komplexně… jedeme dál”

Jedná se o navazující projekt zaměřený na poskytování odborných doplňkových služeb klientům Slezské diakonie - Úseku Brno, zájemcům o služby a bývalým klientům. Projekt jsme pojali jako komplexní celek reagující na dlouhodobě neuspokojené potřeby cílové skupiny, tedy komplexní pojetí péče o rodiny dětí předčasně narozených a se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodin v péči o děti a napomáhání při předcházení a řešení krizových situací v rodině.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které nazýváme odbornými doplňkovými službami, jelikož vhodně doplňují dvě základní služby, které poskytuje Úsek Brno Slezské diakonie: osobní asistenci a ranou péči.
Aktivity projektu (odborné doplňkové služby):
Svépomocná rodičovská skupina – pravidelná měsíční setkání rodičů
Snoezelen (multisenzorická místnost) – pravidelné pedagogické intervence ve speciálním prostředí
Ergoterapie – pravidelné intervence zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností
Psychologické poradenství:
a) Krizová intervence a poradenství s prvky senzorické integrace – zaměřené převážně na předčasně narozené děti a jejich rodinu
b) Krátkodobé psychologické poradenství – max. 3 setkání s psychologem
Aktivity s prvky senzorické integrace od 1 do 12 let – metoda integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah, která je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte
Více informací k aktivitám naleznete v sekci Doplňkové služby.
Spolupracující subjekty:
Fakultní nemocnice Brno
Dětská fakultní nemocnice
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Cílová skupina projektu:
Rodiny s dětmi s tělesným postižením, mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující) a s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).

Zaměřujeme se také na podporu rodin předčasně narozených dětí, tedy potencionální zájemce o službu rané péče, kterým nabízíme včasnou krizovou intervenci a specializované poradenství s prvky senzorické integrace (správné stimulace smyslů novorozence a posílení kompetencí rodiny ve vhodném přístupu k dítěti). Dále navazujeme komplexním poskytnutím péče stávajícím klientům služeb Úseku Brnobývalým klientům služeb, kteří zůstávají s organizací nadále v kontaktu. Projektem reagujeme na nedostatečnou dostupnost zmíněných služeb v Jihomoravském kraji.
Regionální působnost: 
 celý Jihomoravský kraj
Doba realizace:
leden 2021 až prosinec 2021
Aktivity projektu „Včasně a komplexně...jedeme dál" jsou primárně podpořeny z dotačního programu Rodina, MPSV.

Sponzoři projektu

MPSV – Odborné doplňkové služby jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina.

15 let spolu

Cíl projektu:
Slavnostní ohlédnutí za 15letou působností Úseku Brno Slezské diakonie v sociálních službách v Jihomoravském kraji
Aktivity:
hudební benefiční akce (viz Události)
Doba realizace:
leden–prosinec 2021
Regionální působnost:
Jihomoravský kraj
Zdroje financování:
Odbor kultury Magistrátu města Brna
Úsek Brno Slezské diakonie poskytuje sociální služby v Jihomoravském kraji už celých 15 let. Při této příležitosti připravujeme hudební benefiční akce pro veřejnost, které historii Úseku připomenou. Aktuální informace viz Události.
Tyto akce podpořil Odbor kultury Magistrátu města Brna.

Sponzoři projektu