Osobní asistence ELIADA Brno

Poskytujeme osobní asistenci dětem a dospělým v Brně a okolí
Název naší služby vychází ze slova "ELIJÁDA". Jedná se o složeninu "ÉL" = Bůh a „JÁDÁ“ = znát, vědět. Celé jméno tedy znamená „Bůh zná“, „Bůh se postaral“ a „Bůh si všiml“. Také my si chceme „všimnout potřebných“ a nabídnout svou podporu.

Osobní asistence pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Poslání střediska ELIADA Brno
Posláním střediska ELIADA Brno je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí.
Pro koho je určena?
Osobní asistence je určena dětem a dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 1-40 let z Brna a okolí, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami.
Jak je služba poskytována?
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu podle potřeb klienta a možností střediska terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu služeb osobní asistence a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu služby u konkrétního klienta.
Na začátku i v průběhu spolupráce mapují pracovníci služby potřeby klienta (oblasti potřeb a činností ke stažení zde). Dle mapování formulují pracovníci nepříznivou sociální situaci klienta a společně s klientem vytvářejí plán průběhu poskytování služby. V plánu si klient formuluje cíle, kterých chce ve službě dosáhnout. Na základě tohoto plánu je klientovi poskytována služba.

Co je osobní asistence?

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku sníženou soběstačnost a potřebují k běžnému životu dopomoc jiné osoby.

Proč je osobní asistence důležitá?

Je důležitá pro klienty, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost. Jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti přiměřené jejich věku je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Nemohou sami vykonávat pro ostatní lidi běžné činnosti a žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Nemohou naplno využít možností nabízených společností (volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity), studovat, v dospělosti i pracovat a uplatnit plně své schopnosti. Usilujeme především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní.

Cíle služby osobní asistence

Cílem služby je umožnit lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením žit běžný život a využívat všechny příležitosti.
Cíle:
1. Cílem služby je klient, který vyrůstá a žije v domácím prostředí (klient celoročně nevyužívá pobytové služby, žije ve svém přirozeném prostředí).
2. Cílem služby je klient, který má naplněné své životní potřeby (potřeba osobní hygieny, samostatného pohybu, stravy, běžné péče o sebe, péče o domácnost, kontaktu se svým společenským prostředím, potřeba seberealizace, potřeba zdraví a bezpečí, potřeba hájení svých oprávněných zájmů) a realizuje své osobní zájmy.
3. Cílem služby je klient, který funguje samostatně a soběstačně v maximální možné míře s ohledem na své zdravotní omezení (získal vědomosti, rozvinul své schopnosti a dovednosti v naplňování svých potřeb).

Doplňkové služby

Aktivity

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování odborné literatury.

Půjčovna literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.

Společenské prostory

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek. Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Půjčovna pomůcek

Je možno zapůjčit speciální pomůcky nebo rehabilitačni a polohovací pomůcky.

Náš tým

Mgr. Jana Buchtová, DiS.

vedoucí střediska ELIADA Brno
Osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Mgr. Erika Hanáková

Zástupce vedoucího, osobní asistent

Lea Pančochová

Osobní asistentka

Bc. Manuel Elvir

Osobní asistent

Bc. Kristýna Buchtová

Osobní asistentka

Mgr. Eva Pavlorková

Osobní asistentka

Kristýna Kastnerová

Osobní asistentka

Dominika Rohrerová

Osobní asistentka

Lenka Žáková

Osobní asistentka

Ing. Radmila Mazáčová Hřebíčková

Osobní asistentka

Bc. Ivana Budínová

Osobní asistentka

Věra Trněná

Osobní asistentka

Veronika Rejtarová

Osobní asistentka

Jitka Dušková

Osobní asistentka

Tereza Hájková

Osobní asistentka