Osobní asistence ELIADA Brno

Poskytujeme osobní asistenci dětem a dospělým v Brně a okolí
obrázek pižďucha s textovou bublinou zvládnete to s námi, Eliada Brno
Název naší služby vychází ze slova "ELIJÁDA". Jedná se o složeninu "ÉL" = Bůh a „JÁDÁ“ = znát, vědět. Celé jméno tedy znamená „Bůh zná“, „Bůh se postaral“ a „Bůh si všiml“. Také my si chceme „všimnout potřebných“ a nabídnout svou podporu.

Osobní asistence pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

Poslání střediska ELIADA Brno
Posláním osobní asistence ELIADA Brno je podporovat děti a dospělé osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v Brně a okolí tak, aby mohli žít běžný život ve svém domácím prostředí.
Pro koho je určena?
■  dětem a dospělým osobám s tělesným, mentálním nebo souběžným postižení více vadami, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami
■  dětem a dospělým osobám s chronickým onemocněním, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami
Služba je poskytována bez omezení věku.
Jak je služba poskytována?
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu podle potřeb klienta a možností střediska terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu služeb osobní asistence a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu služby u konkrétního klienta.
Na začátku i v průběhu spolupráce mapují pracovníci služby potřeby klienta (oblasti potřeb a činností ke stažení zde). Dle mapování formulují pracovníci nepříznivou sociální situaci klienta a společně s klientem vytvářejí plán průběhu poskytování služby. V plánu si klient formuluje cíle, kterých chce ve službě dosáhnout. Na základě tohoto plánu je klientovi poskytována služba.

Co je osobní asistence?

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku sníženou soběstačnost a potřebují k běžnému životu dopomoc jiné osoby.
Osobní asistence vás podpoří a pomůže vám především v následujících oblastech:
  –  péče o sebe nebo pomoc s osobní hygienou
  –  chod domácnosti nebo zajištění stravy
  –  trávení volného času a vzdělávání
  –  orientace v místě, v čase nebo v osobách
  –  kontakt s vaším okolím
  –  doprovody všude tam, kam je potřeba
  –  pomoc při vyřizování osobních a úředních záležitostí

Proč je osobní asistence důležitá?

Je důležitá pro klienty, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost. Jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti přiměřené jejich věku je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Nemohou sami vykonávat pro ostatní lidi běžné činnosti a žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Nemohou naplno využít možností nabízených společností (volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity), studovat, v dospělosti i pracovat a uplatnit plně své schopnosti. Usilujeme především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní.

Cíle služby osobní asistence

Obecným cílem služby je umožnit dětem a dospělým osobám s tělesným, mentálním nebo souběžným postižením více vadami nebo dětem a dospělým osobám s chronickým onemocněním žít běžný život a využívat všechny příležitosti.
Cíle:
1. Cílem služby je klient, který vyrůstá a žije v domácím prostředí (klient celoročně nevyužívá pobytové služby, žije ve svém přirozeném prostředí).
2. Cílem služby je klient, který má naplněné své životní potřeby (potřeba osobní hygieny, samostatného pohybu, stravy, běžné péče o sebe, péče o domácnost, kontaktu se svým společenským prostředím, potřeba seberealizace, potřeba zdraví a bezpečí, potřeba hájení svých oprávněných zájmů) a realizuje své osobní zájmy.
3. Cílem služby je klient, který funguje samostatně a soběstačně v maximální možné míře s ohledem na své zdravotní omezení (získal vědomosti, rozvinul své schopnosti a dovednosti v naplňování svých potřeb).

Zásady poskytování osobní asistence

Zásada respektujícího přístupu – respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí (s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace)
Zásada individuálního přístupu – uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb a přání
Zásada flexibilního přístupu – služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů
Zásada práva volby – respektujeme klientovo přání (s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace)
Zásada kontinuity a spolupráce – poskytujeme klientům informace o návazných sociálních službách a klienty podporujeme v jejich užívání, spolupracujeme s dalšími službami
Zásada zachování maximální možné míry samostatnosti klienta – klienty podporujeme v jejich samostatnosti a snažíme se maximálně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti

Doplňkové služby

Aktivity

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování odborné literatury.

Půjčovna literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.

Společenské prostory

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek. Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Půjčovna pomůcek

Je možno zapůjčit speciální pomůcky nebo rehabilitačni a polohovací pomůcky.

Náš tým

Mgr. Jana Buchtová, DiS.

vedoucí služby ELIADA, osobní asistence
Osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Mgr. Erika Hanáková

Zástupkyně vedoucí, osobní asistentka

Bc. Manuel Elvir

Osobní asistent

Barbora Zikmundová

Osobní asistentka

Jitka Vlková

Osobní asistentka

Barbora Surynková

Osobní asistentka

Mgr. Ivana Budínová, DiS.

Osobní asistentka

Marie Slavická

Osobní asistentka

Jakub Grmela

Osobní asistent

Mgr. Jitka Dušková

Osobní asistentka

Bohumila Levková

Osobní asistentka

Mgr. Yuko Fridrišek

Osobní asistentka

Tereza Kameníková

Osobní asistentka

Lucie Dohnalová

Osobní asistentka

Barbora Janečková

Osobní asistentka

Michaela Neveselá

Osobní asistentka

Barbora Macháčová

Osobní asistentka

Barbora Holánová

Osobní asistentka

Eliška Laštůvková

Osobní asistentka

Rebeka Kopaničová

Osobní asistentka
Sociální služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.