2023

Homesharing

Cíl projektu:

Zavádění homesharingu – sdílené péče pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením – v Jihomoravském kraji

Aktivity:

informační a osvětová kampaň k homesharingu, nábor hostitelů, školení hostitelů (ve spolupráci s mentory), nábor pečujících rodin, párování hostitelů s dětmi (rodinami), podpora hostitelů a rodin během spolupráce (projektový tým včetně psycholožky), koordinace celého procesu, PR, FR a advokační aktivity k zavádění homesharingu v JMK a ČR a k zajištění návazného financování pro dlouhodobou udržitelnost homesharingu, aktualizace metodik homesharingu.

Doba realizace:

1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Nadační fond Abakus

Partneři projektu:

Barča na houpačce homesharin

Včasně a komplexně… podpora rodinám TADY a TEĎ

Cíl projektu:

Poskytnout včasnou a komplexní podporu rodinám dětí se specifickými potřebami, které žijí v JMK.

Aktivity:

MPSV Rodina: ergoterapie, aktivity s prvky senzorické integrace, snoezelen, krizová intervence a psychologické poradenství, svépomocná rodičovská skupina, Tým okolo dítěte (TOD)
JMK: svépomocná rodičovská skupina, krizová intervence a psychologické poradenství, Tým okolo dítěte (TOD)

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Odborné doplňkové služby jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina, MPSV.
Diagram Tým okolo dítěte (TOD)

Komplexní podpora rodinám… TADY a TEĎ

Cíl projektu:

Poskytnutí odborných doplňkových služeb pro zajištění komplexní péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK.

Aktivity:

odborné doplňkové služby: ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Snoezelen v centru rozvoje Mirabel

Včasná podpora rodinám… TADY a TEĎ

Cíl projektu:

Poskytnutí odborných doplňkových služeb pro zajištění včasné podpory rodin dětí se specifickými potřebami v JMK.

Aktivity:

Svépomocná rodičovská skupina, Krizová intervence, Tým okolo dítěte (TOD)

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče

Cíl projektu:

Třídenní zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče (klienty a zájemce PRP DOREA) si klade za cíl posílit během společných aktivit propojení klientských rodin PRP DOREA a jejich svépomoc, vazby mezi zdravými dětmi a jejich sourozenci s postižením, vazby rodinné a kompetence, které se dlouhodobě nedaří z důvodu zaužívaných vzorců chování v přirozeném prostředí správně osvojit.

Aktivity:

zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče – individuální konzultace rodičů s poradkyněmi rané péče, skupinové aktivity rodičů a vzdělávání, společné aktivity: výlet, pohádková cesta, tvořivé dílny, canisterapie, jízda na koni ad.

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2023

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

2022

Včasně a komplexně… posouváme hranice

Cíl projektu:

Včasná a komplexní podpora rodin s dětmi předčasně narozenými a se specifickými potřebami v Jihomoravském kraji a aktivizace jejich zdrojů prostřednictvím poskytování odborných doplňkových služeb se záměrem předcházení krize/rozpadu rodin a prevence umisťování dětí do ústavní péče.

Aktivity:

poskytování Odborných doplňkových služeb – ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace, krizová intervence a psychologické poradenství, svépomocná rodičovská skupina, Ateliér Arno Sterna, informační kampaň o nabídce služeb a jejich pozitivním dopadu na rodinu

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Včasně a komplexně… posouváme hranice aneb psychologická podpora pečujících

Cíl projektu:

Poskytnout včasnou a komplexní podporu rodinám dětí se specifickými potřebami, které žijí v Jihomoravském kraji.

Aktivity:

poskytování Odborných doplňkových služeb – aktivity s prvky senzorické integrace, krizová intervence a psychologické poradenství, svépomocná rodičovská skupina

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Odborné doplňkové služby

Cíl projektu:

Odborné doplňkové služby pro zajištění komplexní a včasné péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK. (Služby pomáhají rodinám zvládnout náročnou životní situaci a předcházejí jejich rozpadu a dalším negativním sociálním dopadům.)

Aktivity:

1. Ergoterapie, Snoezelen, Aktivity s prvky senzorické integrace
2. Krizová intervence a psychologické poradenství, Svépomocná rodičovská skupina

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Statutární město Brno

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče

Cíl projektu:

Posílit během 3 dnů společných aktivit propojení klientských rodin PRP DOREA a jejich svépomoci, vazby mezi zdravými dětmi a jejich sourozenci s postižením, vazby rodinné (na které se vytvoří prostor částečným odlehčením povinností rodičů i dětí) a kompetence, které se dlouhodobě nedaří z důvodu zaužívaných vzorců chování v přirozeném prostředí správně osvojit.

Aktivity:

3denní zážitkový pobyt klientských rodin Poradny rané péče DOREA

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Statutární město Brno, vlastní zdroje
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

S pomocí to dokážu! Speciální pomůcky do rodin dětí předčasně narozených a s postižením

Cíl projektu:

Zajistit dostatek speciálních pomůcek do všech klientských rodin Poradny rané péče DOREA Slezské diakonie v Jihomoravském kraji s dětmi s postižením pro podporu co nejlepšího psychomotorického vývoje těchto dětí. Projekt napomůže ke zvyšování kompetencí pečujících osob, k předcházení krize rodiny a prevenci umisťování dětí do ústavů.

Aktivity:

nákup dostatku speciálních pomůcek pro pokrytí potřeb klientských rodin PRP DOREA, odborné konzultace terénních poradkyň + zápůjčka pomůcek do rodin

Doba realizace:

17. 3. – 16. 9. 2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Nadační fond TESCO, Nadace Zdraví pro Moravu

Benefice s Divokými husami

Cíl projektu:

Nákup speciálních pomůcek do terapií a pokrytí nákladů na provoz prostor k terapiím (Odborné doplňkové služby) podporujícím rodiny s předčasně narozenými dětmi a dětmi s postižením v JMK.

Aktivity:

krizová intervence, psychologické poradenství, ergoterapie, snoezelen, aktivity s prvky senzorické integrace ad.

Doba realizace:

2021–2022

Regionální působnost:

Jihomoravský kraj

Zdroje financování:

Divoké husy

2021

Projekt „Včasně a komplexně… jedeme dál”

Jedná se o navazující projekt zaměřený na poskytování odborných doplňkových služeb klientům Slezské diakonie - Úseku Brno, zájemcům o služby a bývalým klientům. Projekt jsme pojali jako komplexní celek reagující na dlouhodobě neuspokojené potřeby cílové skupiny, tedy komplexní pojetí péče o rodiny dětí předčasně narozených a se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodin v péči o děti a napomáhání při předcházení a řešení krizových situací v rodině.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které nazýváme odbornými doplňkovými službami, jelikož vhodně doplňují dvě základní služby, které poskytuje Úsek Brno Slezské diakonie: osobní asistenci a ranou péči.
Aktivity projektu (odborné doplňkové služby):
Svépomocná rodičovská skupina – pravidelná měsíční setkání rodičů
Snoezelen (multisenzorická místnost) – pravidelné pedagogické intervence ve speciálním prostředí
Ergoterapie – pravidelné intervence zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností
Psychologické poradenství:
a) Krizová intervence a poradenství s prvky senzorické integrace – zaměřené převážně na předčasně narozené děti a jejich rodinu
b) Krátkodobé psychologické poradenství – max. 3 setkání s psychologem
Aktivity s prvky senzorické integrace od 1 do 12 let – metoda integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah, která je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte
Více informací k aktivitám naleznete v sekci Doplňkové služby.
Spolupracující subjekty:
Fakultní nemocnice Brno
Dětská fakultní nemocnice
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Cílová skupina projektu:
Rodiny s dětmi s tělesným postižením, mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující) a s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci).

Zaměřujeme se také na podporu rodin předčasně narozených dětí, tedy potencionální zájemce o službu rané péče, kterým nabízíme včasnou krizovou intervenci a specializované poradenství s prvky senzorické integrace (správné stimulace smyslů novorozence a posílení kompetencí rodiny ve vhodném přístupu k dítěti). Dále navazujeme komplexním poskytnutím péče stávajícím klientům služeb Úseku Brnobývalým klientům služeb, kteří zůstávají s organizací nadále v kontaktu. Projektem reagujeme na nedostatečnou dostupnost zmíněných služeb v Jihomoravském kraji.
Regionální působnost: 
 celý Jihomoravský kraj
Doba realizace:
leden 2021 až prosinec 2021
Aktivity projektu „Včasně a komplexně...jedeme dál" jsou primárně podpořeny z dotačního programu Rodina, MPSV.

Sponzoři projektu

MPSV – Odborné doplňkové služby jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina.

15 let spolu

Cíl projektu:
Slavnostní ohlédnutí za 15letou působností Úseku Brno Slezské diakonie v sociálních službách v Jihomoravském kraji
Aktivity:
hudební benefiční akce (viz Události)
Doba realizace:
leden–prosinec 2021
Regionální působnost:
Jihomoravský kraj
Zdroje financování:
Odbor kultury Magistrátu města Brna
Úsek Brno Slezské diakonie poskytuje sociální služby v Jihomoravském kraji už celých 15 let. Při této příležitosti připravujeme hudební benefiční akce pro veřejnost, které historii Úseku připomenou. Aktuální informace viz Události.
Tyto akce podpořil Odbor kultury Magistrátu města Brna.

Sponzoři projektu

S námi to zvládnete – speciální pomůcky do rodin dětí předčasně narozených a se zdravotním postižením

Cíl projektu:
Navýšit množství a pestrost užívaných a půjčovaných pomůcek pro klienty Poradny rané péče DOREA Slezské diakonie Úseku Brno. Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce po této službě a snaze poskytnout ji co největšímu počtu potřebných rodin je zásadní udržovat jednu z nejžádanějších činností poradny dostupnou. Tou je právě práce s pomůckami pro rozvoj kognitivních a psychomotorických schopností dítěte s postižením či specifickými potřebami a možnost jejich zapůjčování do rodin. Bylo tedy nutné rozšířit dosavadní rejstřík pomůcek o nové, "neokoukané" a funkční pomůcky a hračky, díky kterým jsme naplnili poptávku většiny rodin v našich sociálních službách a zajistili zvýšení atraktivity pomůcek pro děti. Možnost zapůjčení kvalitních pomůcek je rodiči dětí s hendikepem velmi pozitivně hodnocena a zájem o ni stále roste. Dále bylo z projektu financováno promítání informačního spotu O rané péči, který přiblížil potřebným rodinám nabídku služeb Poradny rané péče DOREA. Projekt umožnil oslovit a motivovat potřebné rodiny, aby nezůstávaly v obtížné životní situaci samy, a využily našich odborných služeb.
Aktivity:
rozšíření nabídky pomůcek, hraček a knih pro klienty Poradny rané péče DOREA, zvýšení informovanosti potřebných rodin o nabídce služeb PRP DOREA.
Doba realizace:
16. 2. – 15. 8. 2021
Regionální působnost:
Jihomoravský kraj

2020

Projekt „Křížem krážem Jihomoravským krajem“

Poradna rané péče DOREA rozšířila začátkem roku 2020 své řady o další poradkyni rané péče. Aktuálně máme tedy 7 poradkyň rané péče a poskytujeme podporu 95 rodinám po celém Jihomoravském kraji. Bylo tedy nezbytností, pro zajištění poskytování služby v celé působnosti, pořídit další vozidlo. V dubnu 2020 jsme převzali od firmy Peugeot Kopecký nový krásný osobní automobil Peugeot 2008. Děkujeme také Jihomoravskému kraji, že poskytl převážnou část financí.

Sponzoři projektu

Projekt „Včasná a komplexní péče rodinám dětí se specifickými potřebami v Jihomoravském kraji“

Projekt jsme pojali jako komplexní celek reagující na dlouhodobě neuspokojené potřeby cílové skupiny, tedy komplexní pojetí péče o rodiny dětí s postižením. Zaměřujeme se na posílení rodičovských kompetencí, podporu rodin v péči o děti a napomáhání při předcházení a řešení krizových situací v rodině. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které nazýváme doplňkový službami, jelikož vhodně doplňují dvě základní služby, které poskytuje Úsek Brno, Slezské diakonie: osobní asistenci a ranou péči.

Aktivity projektu (doplňkové služby):

Svépomocná rodičovská skupina – pravidelná měsíční setkání rodičů
Snoezelen (multisenzorická místnost) – pravidelné pedagogické intervence ve speciálním prostředí
Ergoterapie – pravidelné intervence zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností
Krátkodobé psychologické poradenství – max. 3 setkání s psychologem
Sourozenecká skupina – skupina určená pro zdravé sourozence našich klientů
Krizová intervence a senzorická integrace od narození do 3 let věku dítěte – zaměřené převážně na předčasně narozené děti a jejich rodinu
Senzorická integrace od 3 do 12 let – metoda integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah, která je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte
Více informací k aktivitám naleznete v sekci Doplňkové služby.
Spolupracující subjekty:
Fakultní Nemocnice Brno
Dětská fakultní nemocnice
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Cílová skupina projektu:
Rodiny s dětmi s tělesným postižením, mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy – smyslové postižení není pro vývoj určující) a s ohroženým psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci)
Primárně je projekt zaměřen na podporu rodin předčasně narozených dětí, tedy potencionální zájemce o službu rané péče, kterým nabízíme včasnou krizovou intervenci a specializované poradenství formou senzorické integrace (správné stimulace smyslů novorozence a posílení kompetencí rodiny ve vhodném přístupu k dítěti). Dále navazujeme komplexním poskytnutím péče stávajícím klientům služeb Úseku Brno. Doplňkové služby nabízíme také bývalým klientům služeb, kteří zůstávají s organizací nadále v kontaktu. Projektem reagujeme na nedostatečné dostupnost v Jihomoravském kraji.
Regionální působnost je tedy namyšlena na celý Jihomoravský kraj.
Doba realizace:
leden 2020 až prosinec 2020
Aktivity projektu "Včasná a komplexní péče rodinám dětí se specifickými potřebami v JMK" jsou primárně podpořeny z dotačního programu Rodina, MPSV.

Sponzoři projektu

MPSV – Doplňkové služby jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina.

Projekt „15 let spolu“

V roce 2020 slaví Úsek Brno Slezské diakonie 15ti leté výročí působení v Jihomoravském kraji a k této příležitosti uspořádáme hudební benefiční akce, na které se můžete těšit (viz. Události).
Tyto akce podpořil Odbor kultury Magistrátu města Brna.

Sponzoři projektu

Projekt „Pomůcky do každé rodiny“

Poradna rané péče DOREA díky tomuto projektu získala finance na nové pomůcky. Pořídili jsme pomůcky a hry pro děti zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností. Pomůcky již putují do rodin dětí s postižením, kterým poskytujeme terénní službu rané péče. Děkujeme Nadaci Naše dítě za podporu.

Sponzoři projektu

2019

Projekt „Mysli na všechny smysly“

Pro rok 2019 se nám podařilo získat finance na dvě doplňkové služby díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu pečujících osob. Projekt propojuje dvě doplňkové služby: snoezelen (multisenzorická terapie, více viz. Doplňková služba Snoezelen) a ergoterapii. Obě služby jsou primárně určeny pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.

Sponzoři projektu

Projekt „Nejsme na to sami“

Úseku Brno pracujeme prostřednictvím rané péče a osobní asistence s rodinami, kterým se narodilo dítě se specifickými potřebami. Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných rodičovských skupin, při kterých dochází k vzájemnému sdílení, porozumění, předávání praktických informací i vyrovnávání se s nelehkými životními úkoly.
Svépomocná rodičovská skupina je pro rok 2019 podpořena dotačním programem Jihomoravského kraje, zaměřeného na podporu služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Cílem projektu je realizovat prorodinné aktivity pro docílení soudržnosti rodiny. Rodiny chceme podpořit především důrazem na zvyšování partnerských a rodičovských kompetencí po narození dítěte se zdravotním znevýhodněním do rodiny a v průběhu jeho dospívání. Konkrétně chceme poskytnout informace různými formami (workshop, seminář, svépomocně – rodičovská skupina) a podpořit stabilitu v pravidelném skupinovém setkávání rodičů, rodičovských párů i sourozenců, kde je prostor pro sdílení obdobných životních zkušeností a jejich zpracování.
Primárně je určena pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.

Sponzoři projektu

Projekt „Služba rané péče pomáhá u Vás doma – pomůcky do rodin dětí s postižením do 7 let věku“

Poradna rané péče DOREA i v tomto roce využila možnosti přihlásit se již do 6. kola, které vyhlásil Nadační fond Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme. Naše poradna byla v rámci výzvy vybrána a následně podpořena krásnou částkou 16 000,–. V červnu proběhlo předání šeku od Nadace Tesco. Díky projektu jsme pořídili pomůcky a hry pro děti zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností. Pomůcky již putují do rodin dětí s postižením, kterým poskytujeme terénní službu rané péče. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme za podporu.
Pomůcky pro slezskou diakonii

Sponzoři projektu

Budování schodišťové plošiny:
Projekt „Bezbariérovost Úseku Brno“

Díky podpoře našich sponzorů a nadací, jsme pořídili v roce 2019 schodišťovou plošinu, která vyřešila dlouho tíživou otázku bezbariérovosti prostoru našeho úseku. Nyní mohou prostory bez potíží používat všichni naši klienti. Všem velice děkujeme.
Pořízení schodišťové plošiny podpořila darem také Základní škola Šlapanice. Žáci školy vybrali finance v rámci každoročního vánočního jarmarku, kdy zvolí organizaci, kterou touto částkou podpoří.
plošina v slezské diakonii brno

Sponzoři projektu

Projekt „Rodinný den se Slezskou diakonií“

Na uspořádání akce s názvem „Rodinný den se Slezskou diakonií“ přispěla městská část Královo Pole v rámci programu „Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo pole“ na rok 2019, z dotačního programu „Podpora kultury v MČ Brno-Královo Pole“. Jednalo se o den plný her pro naše klienty i širokou veřejnost. Akce se konala na stadionu za Lužánkami 27. 4. 2019

Sponzoři projektu

Projekt „Jinak spolu“ a „The Tap Tap“

Spolu Jinak“: Projekt byl zaměřen na podporu 3 benefičních akcí: Rodinný den se Slezskou diakonií, benefiční koncert skupiny The Tap Tap v brněnském klubu Fléda a Rodinný den s The Tap Tap v zámeckém parku v Jevišovicích. Akce byly úspěšně zrealizovány v dubnu a květnu.
The Tap Tap“: Projekt zaměřený na podporu benefičního koncertu skupiny The Tap Tap v brněnském klubu Fléda.
Projekty podpořilo Město Brno – v rámci „Programu pro oblast zdraví“, „Dotace na činnost v oblasti podpory rodin“.
Děkujeme za podporu.

Sponzoři projektu

Projekt „Šetření Garance kvality – raná péče“

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR) poskytla možnost získání grantové podpory v rámci programu Včasná pomoc dětem. Poradna rané péče DOREA získala znovu Garanci kvality poskytované služby. V rámci grantu byly poskytnuty finance na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance – Asociací rané péče ČR.
Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci výzvy Malé granty pro organizace poskytující rané péče.

Sponzoři projektu

Projekt Konference „MEZI REZORTY“ aneb podpora rodin dětí s postižením v JMK

Slezská diakonie Úsek Brno připravila ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji.

2018

Projekt „Ergoterapií ke kvalitnějšímu životu rodiny“

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením. Rozšíření o tuto doplňkovou službu je možné díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje, Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, který podpořil náš pilotní projekt „Ergoterapií ke kvalitnějšímu životu rodiny“.
Pro rok 2019 se nám znovu podařilo získat finance na ergoterapii v dalším dotačním programu Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu pečujících osob. Tentokrát se náš projekt nazývá „Mysli na všechny smysly“. Propojuje dvě doplňkové služby: snoezelen (multisenzorická terapie, více viz. Doplňková služba Snoezelen) a ergoterapii. Obě služby jsou primárně určeny pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.

Sponzoři projektu

Vybudování Snoezelen (multisenzorické místnosti):

Pro rodiny pečující o děti předčasně narozené, s ohroženým vývojem a diagnostikovaným zdravotním postižením či znevýhodněním jsme zřídili terapeuticko-relaxační místnost SNOEZELEN. Na budování se podílelo už několik firemních i soukromých dárců. Nadále se snažíme místnost dozařídit a pořídit pomůcky, které je k snoezelen terapii potřeba. Rozšíření o tuto doplňkovou službu je možné díky mnoha sponzorům, kteří nás podpořili a umožnili vybudování místnosti. Děkujeme.
Na základě výzvy Nadačního fondu TESCO “Vy rozhodujete, my pomáháme” jsme se přihlásili do soutěže o finanční příspěvek pro náš projekt SNOEZELEN. Po hlasování zákazníků a zaměstnanců hypermarketu TESCO Brno Dolní Heršpice jsme se umístili na 2. místě a získali tak pro náš projekt 16.000 Kč. Všem, kteří se hlasování zúčastnili tímto děkujeme za podporu.
Pro rok 2019 se nám také podařilo získat finance na poskytování této doplňkové služby našim klientům zdarma prostřednictvím snoezelen terapeuta. Služba je poskytována díky dotačnímu programu Jihomoravského kraje, zaměřeného na podporu pečujících osob. Náš projekt se nazývá „Mysli na všechny smysly“. Propojuje dvě doplňkové služby: snoezelen a ergoterapii (léčebná metoda, více viz. Doplňková služba ergoterapie). Obě služby jsou primárně určeny pro klienty služeb Slezské diakonie, Úseku Brno, tedy osobní asistence a poradny rané péče.
Logo TESCO Vy rozhodujete, my pomáháme

Na základě výzvy Nadačního fondu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme se přihlásili do soutěže o finanční příspěvek pro náš projekt SNOEZELEN. Po hlasování zákazníků a zaměstnanců hypermarketu TESCO Brno Dolní Heršpice jsme se umístili na 2.místě a získali tak pro náš projekt 16.000 Kč. Všem, kteří se hlasování zůčastnili tímto děkujeme za podporu.

Sponzoři projektu:


 

Za podporu děkujeme.

Sponzoři projektu

Za podporu děkujeme.

Chceme velice poděkovat milým a vstřícným majitelům a zaměstnancům firmy Authentica, díky kterým vznikla „Kniha, která pomáhá – Prague Interior Design”. O výtěžek z prodeje knihy se s námi podělila paní Jana Schwarzová, která získala finance od nadace "Vojtěška" pro děti se zdravotním postižením. Díky štědrému daru 85 000,- Kč budou moci naši klienti využívat od dubna 2019 vodní postel ve Snoezelenu a část částky byla využita na pořízení schodišťové plošiny. Velké díky všem, kterým nejsou lhostejné životy druhých lidí.

2017

Projekt Benefiční představení „Čtyři dohody“

Výtěžek z benefičního představení věnovalo na činnost Úseku Brno Slezské diakonie Divadlo Bolka Polívky.

Sponzoři projektu

2016

Projekt „Rodinná pospolitost“

Projekt navazuje na registrované sociální služby pro rodiny dětí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Jedná se o nadstandardní aktivity nabízené rodičům a celým rodinám s cílem předcházet rozpadu funkční rodiny při náročné péči o dítě s postižením. Svépomocné rodičovské skupiny mají za cíl aktivní podporu pečujících osob díky bezpečnému prostředí, kde mohou rodiče otevřeně sdílet své obavy, těžkosti a problémy za podpory ostatních účastníků i lektorů. Zahradní slavnost je jednou z akcí pořádaných pro celé rodiny, kdy se mohou všichni klienti potkat při neformálním programu, ale i využít možnosti setkání s odborníky v netradičním prostředí. Projekt je financován z dotačního titulu „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ Jihomoravského kraje.

Sponzoři projektu

2015

Projekt „Život na visuté hrazdě“

Projekt je zaměřen na konkrétní rodinu, která našich služeb využívá již od září roku 2010. Umožní financování tří měsíců každodenního poskytování odborné péče u obou dětí v rozsahu celé pracovní doby dvou asistentů. Projekt podpořil Jihomoravský kraj.

Sponzoři projektu

Projekt „Nejcennější dárek – čas pro Vás“

Je to naše nabídka rodičům dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, stejně jako pečujícím o osoby s PAS (poruchou autistického spektra), kteří se o své děti starají v rodinném prostředí. Aby zvládli náročnou 24hodinovou péči, využívají naše odlehčovací služby. Cílem projektu je poskytnout rodičům vychovávajícím děti s postižením nezbytný čas pro odpočinek a nabrání sil pro další náročnou domácí péči. Díky práci osobních asistentů, kteří aktivně tráví s dítětem čas, se uvolní prostor pro rodiče. Dítě je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem a pečující osoby si mohou odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jedná se o spolufinancování asistence Nadací RWE v roce 2015.

Sponzoři projektu

Projekt „Rodina pospolu“

V rámci projektu byly podpořeny svépomocné rodičovské skupiny. V rámci skupiny probíhaly svépomocně terapeutické aktivity vedené různými hosty, např. relaxace, muzikoterapie, téma ženské psychiky.
Druhou aktivitou, na kterou jsme čerpali získané finance z projektu, byly semináře iSEN. Za účelem rozšíření a prohloubení kompetencí dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodičů jsme klientům Úseku nabídli odborné semináře, které budou věnovány praktickému využití moderních technologií (IPad a IPad touch).
Projekt byl podpořen v rámci dotačního titulu „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ Jihomoravského kraje.

Sponzoři projektu

Projekt „Děti v rodině jsou kotvy společnosti“

Projekt rozšiřuje nové a kvalitnější služby pro děti trpící jednou z poruch autistického spektra ve smyslu návštěv jinak nedostupných společenských míst, speciální výtvarné výchovy, krizové telefonní linky, odborného poradenství aj. Rovněž poskytuje podporu rodičům těchto dětí za účelem zvyšování jejich kompetencí a posílení rodičovské sebedůvěry. Raritní je rovněž vedená setkávání sourozenců dětí s PAS. Cílem projektu je zajistit dlouhodobou stabilitu rodinné péče o děti s PAS na úkor péče ústavní a pomocí kvalitní osvěty snižovat míru intolerance k dětem s PAS v naší občanské společnosti.
Podpořeno Fondem pro nestátní neziskové organizace.

2014–2016

Projekt „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“

Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA Brno, realizuje od 1. 8. 2014 nový projekt s názvem “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”. Délka projektu je stanovena do 30. 4. 2016.
Celkové náklady projektu jsou 2 086 151 Kč.
Výše poskytnutého grantu činí 1 877 535 Kč.
Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.
Nabízených aktivit bude v rámci projektu celkem 7, jedná se o následující:
• Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií
• Svépomocné rodičovské skupiny (dále SRS), a společenské setkávání rodin a dětí se zdravotním znevýhodněním
• Arteterapie
• Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu
• Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám
• Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy
• Pořízení administrativního softwaru ke zkvalitnění zadávání a zpracování informací o našich klientech
Partnerem projektu je nezisková organizace: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

2013

Projekt „Raná péče“

V rámci projektu probíhají tyto aktivity:
Individuální i skupinová podpora klientských rodin rané péče prostřednictvím psychologa – zaměření na oblasti zvládání dlouhodobé zátěže, problémové chování dítěte, obtížná komunikace mezi partnery apod.

Vzdělávací akce pro rodiče na témata, která podpoří jejich schopnosti a dovednosti při každodenní péči o dítě s postižením. Projekt podpořila v rámci výzvy Podpora regionů 2013, Nadace ČEZ.

Sponzoři projektu

2012

Projekt „Osobní asistence pro nevidomého chlapce s mentálním postižením“

Cílem projektu je podpořit nevidomého chlapce s mentálním postižením a jeho rodinu. Chlapec navštěvuje základní školu pro zrakově postižené. Při cestách do školy a ze školy je odkázán na pomoc třetí osoby. Cílem projektu je pro chlapce zajistit osobní asistenci na školní rok 2012/2013.

Sponzoři projektu

Projekt „Oranžové kolo – Raná péče“

V rámci projektu probíhají tyto aktivity:
1. Individuální i skupinová podpora klientských rodin rané péče prostřednictvím psychologa – zaměření na oblasti zvládání dlouhodobé zátěže, problémové chování dítěte, obtížná komunikace mezi partnery apod.
2. Vzdělávací akce pro rodiče na témata, která podpoří jejich schopnosti a dovednosti při každodenní péči o dítě s postižením.
Projekt podpořila v rámci výzvy Oranžové kolo, Nadace ČEZ.

Sponzoři projektu

Projekt „Osobní asistence pro chlapce s poruchou autistického spektra“

Sponzoři projektu

2011

Projekt „Hrajeme si, i když po svém“

Projekt je zaměřen na pořízení nových pomůcek při rozšíření kapacity služby raná péče.
Projekt podpořila Nadace zdraví pro Moravu.

Sponzoři projektu

Projekt „Asistence dětem, odpočinek rodičům“

Finance jsou použity na mzdu osobního asistenta. Podpoříme rodinu prostřednictvím osobních asistentů v péči o dítě s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením v domácím prostředí a tím zamezit umísťování dětí do ústavní výchovy.

Sponzoři projektu

2010

Projekt „Asistence dětem, odpočinek rodičům“

Projekt podpořila Nadace zdraví pro Moravu.

Sponzoři projektu

Projekt „5 let v terénu (benefiční koncert)

Výtěžek z benefiční akce zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Za získané finance byly nakoupeny pomůcky pro práci s dětmi s postižením. Jedná se o výuková CD, počítačové programy, hmatové hračky, komunikační podpora formou obrázků, hračky zaměřující se na nácvik cíleného pohybu a doteku, popř. odbornou literaturu. Speciální pomůcky jsou důležité právě pro děti s postižením, neboť usnadňují rozvoj v těch oblastech, které jsou postiženy nebo vývojově ohroženy.

Sponzoři projektu

2009

Projekt „Plnohodnotný život dětí s postižením“

Finance z projektu jsou využity na osobní asistenci dětem se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let; dále odlehčovací služby dětem se zdravotním postižením ve věku od 0 do 18 let a jejich pečujícím osobám.

Sponzoři projektu

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců střediska ELIADA“

Cílem projektu bylo zvýšení odborné kvalifikace osobních asistentek a poradce rané péče, kteří kurzy absolvují. Tím také zvýšení odbornosti poskytovaných služeb a profesionalita střediska, a v důsledku toho také růst poptávky klientů.

Sponzoři projektu

2008

Budování hřiště pro středisko ELIADA

Středisko ELIADA poskytuje sociální služby rané péče, osobní asistence a odlehčovací služby na území města Brna dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Ranou péči a odlehčovací služby poskytujeme také ambulantní formou ve středisku. Abychom mohli poskytovat kvalitní sociální služby, snažíme se klientům nabídnout také příjemné prostředí a různorodé aktivity. Na dvorku přiléhajícím k budově budujeme hřiště, které bude sloužit nejen dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, ale při různých akcích bude k dispozici také dětem z okolí.

Sponzoři projektu

Projekt „Bezbariérové středisko ELIADA“
Projekt „Eliada pro děti“
Projekt „Hřiště pro rodiny s dětmi s postižením“

Projekt „Výtvarné dílny pro klienty Osobní asistence a Odlehčovacích služeb“

Projekt je určen pro klienty Střediska ELIADA Brno.

Sponzoři projektu