Aktivity s prvky senzorické integrace

Autorka přístupu Dr. J. Ayres definovala SI jako: „nevědomý neurologický proces, který organizuje smyslové vnímání přicházející z vnitřního prostředí těla a jeho okolí a umožňuje nám efektivně v tomto prostředí reagovat.“ Tuto reakci na zpracování smyslových vjemů nazýváme adaptační odpověď.
Senzorická integrace pracuje s poruchami senzorického zpracování. Poruchy se mohou projevit různými způsoby v každodenních činnostech např.: dítě má problém s pobytem v určité pozici po delší dobu (sezení), vyhýbá se fyzickému kontaktu a skupinovým aktivitám, je motoricky neobratné, má potíže s řečí, herní dovednosti a chování neodpovídají věku, vyhýbá se fyzické aktivitě, vadí mu dotýkání různých textur, vyhýbá se místům s vyšším hlukem, atd.
V naší organizaci poskytujeme Aktivity s prvky senzorické integrace, což znamená, že tým je proškolený v metodě senzorické integrace, metodu poskytuje ve speciálně zařízené místnosti určené pro senzorickou integraci pod odborným vedením supervizorky.

Aktivity s prvky senzorické integrace jsou vhodné pro děti:

● hyposenzitivní – mají sníženou hranici citlivosti na podněty,
● hypersenzitivní – naopak mají nízkou hranici citlivosti (tzv. přecitlivělé),
● se zhoršenou komunikační schopností,
● se specifickými poruchami učení,
● které vnímáme jako hyperaktivní,
● s poruchou pozornosti,
● mozkovou obrnou,
● s opožděným psychomotorickým vývojem,
● s dalšími diagnózami, kde se projeví také poruchy senzorické integrace.
Službu poskytujeme dětem ve věku od 3 do 10 let.

K čemu tedy Aktivity s prvky senzorické integrace pomáhají (dále SI)

● optimalizovat zpracování smyslových vjemů
● správné propojení vytvoří adaptační reakci při každém procesu učení motorických dovedností, všedních denních aktivit, hře a následně školních dovedností
● zlepšení v oblasti pozornosti a sebekontroly
● integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte.
SI vysvětluje vztah mezi zpracováním smyslových podnětů a chováním jednotlivce.
Cílem terapie SI je zlepšení procesu senzorické integrace. Je založena na cílené stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního systému, která má dítěti pomoci lépe integrovat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi. Tato služba pomáhá dětem zejména prostřednictvím cílených pohybových aktivit budovat přiměřené reakce na smyslové podněty.

Jak zjistím, že je tato metoda pro mé dítě vhodná

Senzorickou integraci vašemu dítěti může doporučit lékař. Pokud máte však sami podezření, že má vaše dítě potíže v uvedených oblastech, tak můžete využít naše diagnostické setkání, kde se zaměřujeme na vhodnost metody a případného sestavení plánu senzorických aktivit. V případě, že pro vaše dítě není metody vhodná,
doporučíme jinou službu či postup.

Jak to probíhá

SI se uskutečňuje v místnosti, která je přizpůsobena k tomu, aby zahrnovala nabídky zejména pro vestibulární, proprioceptivní a taktilní vnímání. Jedná se o místnost podobnou tělocvičně, která je vybavená speciálními pomůckami, žíněnkami, houpačkami, balančními pomůckami, atd. Místnost a terapeut má dítě podpořit v pohybu a vlastní aktivitě.
Aktivity s prvky senzorické integrace poskytujeme v podkrovním prostoru budovy Mateřské školy na ulici Kamenná 21, Brno.

Vhodná frekvence návštěv:

● první setkání je diagnostické, probíhá 45 minut a zahrnuje následné aktivity, které vedou k sestavení vhodného plánu senzorických aktivit (více viz. ceník)
● každé další setkání by mělo probíhat optimálně 1× za týden, 1 lekce trvá 45 minut

Od narození do cca 3 let

Tato metoda je vhodná především pro děti předčasně narozené. Ideální začátek poskytování je již od samotného narození. Naší snahou je poskytnout těmto dětem kvalitní neurovývojovou péči v období, kdy je vyvíjející se mozek nejcitlivější, kdy se tvoří nejvíce synaptických spojení, tedy od narození do tří let věku.
Díky pokrokům, kterých lékařská věda dosahuje, se v posledních dvaceti letech výrazně zvyšuje počet předčasně narozených dětí, a obzvláště vzrůstají počty dětí s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností. Dítě, které se narodí předčasně, je oproti dítěti narozenému v termínu v prostředí nJIRP/nJIP vystaveno mnoha nepříjemným a bolestivým procedurám (napojení na ventilátor, krmení sondou, odsávání, atd.). Centrum zájmu odborných lékařských i ošetřovatelských postupů se postupně přesouvá od snahy o pouhé přežití těchto dětí, ke snaze o maximální zlepšení kvality jejich života. V našich podmínkách o děti, kromě lékařů a sester, pečují tradičně fyzioterapeuté a laktační poradkyně. Je však třeba doplnit tuto péči o další odborníky.
Metoda navazuje na krizovou intervenci s rodiči zachycenými v rámci neonatologické ambulance. Pro rodiče, kteří se ocitnou v této situaci je velice důležitá oblast navázání vztahu mezi dítětem a rodiči. To, co se u zdravých dětí děje často automaticky samo, může být u dětí s postižením velice problematické. Všichni víme, že první rok života dítěte je nenahraditelný z hlediska vytváření jeho postoje vůči světu (základní důvěra/nedůvěra). Proto je velice důležité věnovat tomuto procesu velikou pozornost. To, že je nenahraditelný vztah s matkou, je známá věc. Je ale potřeba zmínit, že pokud se matka (popř. i otec) nebudou v roli rodičů cítit jisti a kompetentní, bude to mít negativní vliv i na dítě.
U těchto dětí, tedy se specifickými potřebami ale právě často dochází k tomu, že se automaticky nedaří základní procesy jako např. schopnost své dítě nakrmit, porozumět jeho komunikačním signálům, utišit je a ukonejšit ke spánku atd. Pokud se tak děje delší dobu, rodiče ztrácejí další půdu pod nohama. Ke zvládnutí situace jim může pomoci metoda „senzorická integrace“ (následně i ergoterapie).

Jak to probíhá

Především se jedná o vyšetření dítěte a předání rodičům informací, jak poznat potřeby dítěte), a jak u dítěte správně stimulovat smysly. Dále doporučení případných dalších metod pro zajištění komplexní péče (dítě – ergoterapie, rodina – SRS, sourozenecká skupina, krizová intervence).
Vhodná frekvence setkávání se s rodičem a dítětem je 1x za 14 dní.
Role supervizora: Supervize spolupracujícího logopeda/lektora metody senzorické integrace. Probíhá odborná podpora při poskytování metody senzorické integrace pro předčasně narozené děti i pro děti staršího věku pod vedením Mgr. Barbory Červenkové.

Reference

“Díky této metodě si František začal lépe uvědomovat své tělo a zlepšila se motorika samotného pohybu. Již během této činnosti začal více reagovat na své okolí, byl klidnější a lépe pracoval se zadanými úkoly. Poradkyně nám dále doporučila, jak tyto prvky využít i v domácím prostředí – před učením k lepšímu soustředění.”
“Na SI jsme pracovali na zvýšení odolnosti, hrubé motorice a komunikaci, pokroky vidím hlavně v překonávání vlastních pohybových hranic.”

Kontakt

Bc. Kateřina Kundrátová

instruktorka aktivit s prvky SI

Mgr. Ivana Glotzmannová

instruktorka aktivit s prvky SI, kontaktní osoba pro zájemce o službu

Mgr. Kateřina Hořínková

instruktorka aktivit s prvky SI