Tým okolo dítěte (TOD)

Slezská diakonie – Úsek Brno, Poradna rané péče DOREA ve spolupráci s EDUCO Zlín z.s.

Co je Tým okolo dítěte (TOD)?

Odbornou doplňkovou službu, jež je metodou mezioborové spolupráce, Tým okolo dítěte – TOD (z angličtiny: Team Around the Child), poskytujeme od roku 2021 klientům Poradny rané péče DOREA. Inspirací je přístup Petera Limbricka z Velké Británie. Do České republiky tuto metodu přineslo a upravilo pro české podmínky Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. v roce 2017. Metodu TOD poskytujeme rodinám s dětmi se zdravotním postižením. 
Diagram Tým okolo dítěte (TOD)
Na setkáních Týmu okolo dítěte propojujeme práci odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Jde o jedinečné setkání rodičů a odborných pracovníků ze všech tří resortů u jednoho stolu. Přínos metody spočívá v nastavení Plánu podpory dítěte, na jehož obsahu pracují rodiče i odborníci společně.

Komu službu poskytujeme

Setkání TOD jsou určena dětem od narození až po jejich nástup do školy. Mohou o ně požádat klienti rané péče a bývalí klienti do 10 let věku dítěte.

Jak TOD probíhá

Žadatel kontaktuje koordinátora TOD s tématem, které chce s jím vybranými odborníky řešit. Společně nadefinují cíl, k němuž by mělo setkání vést. Koordinátor organizuje setkání (účastnit by se mělo max. 10 osob). 
Setkáním skupinu provází vyškolený facilitátor, který dohlíží na dodržování zásad metody TOD, udržuje bezpečné prostředí pro všechny přítomné a směruje komunikaci účastníků k vytvoření, přidělení a přijetí dílčích kroků vedoucích k dosažení stanoveného cíle. Setkání trvá přesně 90 minut. 
Možná témata, s nimiž se na nás mohou rodiny obracet:
●  
pomoc s rozhodnutím, do jaké školy či školky dítě zařadit
●  nastavení vhodných podpůrných opatření ve školce
●  problémové chování dítěte v domácím prostředí či kolektivu
●  nesoulad v názorech odborníků apod.

Zásady setkání TOD

Důvěra

Účastníci setkání TOD souhlasí, že s veškerými získanými údaji o rodině a dítěti budou nakládat jako s osobními a citlivými údaji, které podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, tzn. že tyto údaje nebudou šířeny dalším osobám.

Respekt

Tým respektuje jedinečnost každého dítěte a každé rodiny. Respektuje jejich možnosti, prostředí, víru a kulturní hodnoty. Tým respektuje finanční a organizační možnosti rodiny při realizaci doporučení setkání TOD. Tým respektuje, že rodič má konečnou odpovědnost za své dítě.

Rodinnost

Setkání je týmovou snahou najít možná řešení situace rodiny a dítěte. Setkání je prostorem pro vzájemné sdílení vnímání dítěte, vlastní práce, zkušeností, řešení problémových situací. Setkání nemá hierarchii. Účastníci setkání TOD jsou si rovni.

Empatie

Účastníci TOD mají snahu vzájemně si naslouchat a pochopit postoj druhých. Každé setkání využívá zájem, moudrost, znalosti a dovednosti všech přítomných odborných pracovníků.

Čestnost

Účastníci TOD jsou v prezentaci svých postojů otevření, upřímní, objektivní. Ve svém vyjadřování vystupují tak, aby jejich sdělení bylo lidské a empatické.
Výstupem setkání TOD je plán podpory dítěte a rodiny. Klíčový pracovník vytvoří plán, který projedná a odsouhlasí s rodiči. Koordinátor rozešle plán všem odborníkům, kteří se setkání účastnili, jako podklad pro další práci.

Vhodná frekvence

Setkání může proběhnout jednorázově či opakovaně dle potřeb klientů.

Odkazy

Pro Vaši lepší představu o metodě TOD doporučujeme zhlédnout krátké video, které zpracovalo Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.
educo_zlin
Pokud Vás zaujala metoda TOD, můžete se přihlásit na kurz, kde se o této metodě dozvíte více.

Kontakt

Mgr. Gabriela Zelenková

facilitátorka/koordinátorka TOD
foto vedoucí poradny rané péče Dorea Brno paní Lucie Freibergová

Mgr. Lucie Freibergová

koordinátorka TOD

Mgr. Ivana Glotzmannová

koordinátorka TOD