Ateliér Arno Sterna

Co je Ateliér Arno Sterna?

Ateliér Arno Sterna, tzv. Closlieu prostor (z francouzštiny „clos“, což znamená uzavřený nebo ohraničený a „lieu“, místo, prostor).
Zakladatelem je stále žijící pedagog, umělec - Arno Stern, jehož celoživotní práce se stala velkým přínosem v oblasti vzdělávání, zdraví i umění. Jeho ateliéry Closlieu se otevírají po celé Evropě jako svobodné prostory stimulující tvořivý způsob sebevyjádření. Jedná se o pečlivě propracovaný postup vyjadřování se barvami, který probouzí kreativitu v každém z nás. Ucelená metodika vedení ateliéru, kterou je průvodce vyškolen v půlročním výcviku, uspořádání a speciální vybavení ateliéru má za cíl v klientech vyvolat pocit sebeutvrzení a nalezení pocitu jistoty.

Co je cílem pravidelných návštěv ateliéru?

Hlavním cílem pravidelných návštěv ateliéru „closlieu“ je podpora plného osobnostního rozvoje jedince a to jak dětí tak dospělých. Ateliér poskytuje bezpečný prostor k osobnostnímu růstu a k nalezení vnitřní rovnováhy a sebedůvěry, které se ukazují jako jedny z důležitých rysů spokojeného rodinného soužití. Díky pravidelnému setkávání dětí i dospělých (jakéhokoliv člena rodiny) ve speciálně upraveném ateliérovém prostoru a u specifické činnosti jako je malování, dochází k pochopení a přijetí vzájemných odlišností a vzájemných jedinečností každého z nich. Nastává sblížení, zklidnění a pozitivní ladění jedince, propisující se do fungování celé rodiny.
U dětí je přidanou hodnotou trénink jemné motoriky, samostatnosti a soustředění, což se pozitivně projevuje ve školském zařízení, ale i ve fungování v domácím prostředí. Pro rodiče to znamená trénink pozitivního a kritického myšlení, tedy snadné zvládání stresových situací, snadné nacházení nových řešení v každodenním životě.
Primární zájem tedy spadá na rozvoj interpersonálních vztahů jedince a na stimulaci vnitřních kapacit jedince, důležitých jak pro osobní, tak pro zdravý rodinný vývoj.
U dětí se specifickými potřebami přináší také osvojení si trpělivosti, koncentrace a naplnění. Vnitřní procesy během „hry malováním“ mají příznivý vliv na psychiku člověka a pravidelným opakováním se tyto pozitivní pocity množí. Dítě díky odlišnostem tyto pocity zažívá velmi zřídka. Arno Stern je nazývá „buněčným množením“, což je základ každé živé bytosti, základ života.

Cílová skupina

Cílová skupina ateliéru není omezena. Pro klienty našich služeb je určen pro děti a mladé dospělé od 4 do 18 let. Malovací skupina je věkově smíšená (potkají se děti i dospělí starší 18 let z řad veřejnosti) a díky této ojedinělosti se vylučuje soutěživost. Aktivita je určena pro skupinu 4 až 6 osob.
Zdroj pro bližší představení ateliéru:
www.tarak.cz/arno-stern-zivot-a-prace/ – jediné video česky
www.arnostern.com

Jak to probíhá

Děti malují všude a vším. Je to součást lidského vývoje. Malují na základně spontánního impulzu. Nezáleží odkud jsme – je to ve všech lidech stejné – je to FORMULACE (společný jazyk), který je v každém z nás. V ateliéru skrze stopu (malbu) na papír vychází tato formulace ven. Nehodnotí se. Dítě tak získává jistotu a utvrzení, že vše je správné – že „ono je správné“. Tak jak roste formulace na papíře, tak roste i tento vnitřní pocit jistoty a zdravého sebevědomí dítěte. Formulace vychází z buněčné paměti, proto dochází k procesu množení a zažívání pocitu jistoty. Dítě, které má možnost si tuto potřebu uplatnit, bez toho, aby ho někdo hodnotil, tak je přímo propojeno se svým přirozeným růstem, zdravým vývojem osobnosti.
Ateliér je místo, kde se mohou děti uvolnit, relaxovat. Zbavit se závislostí, špatných pocitů, nálad, protože tady mohou být autonomní bytosti, mohou být samy sebou. Nemusí se přizpůsobovat světu dospělých. Mohou se rozvinout. Je to radostné objevování vlastních schopností. Dítě je šťastné, protože si to objevilo samo.
Při první návštěvě je dítě seznámeno s pravidly ateliéru – nehodnotit obrazy, obléknout malovací plášť, množství pomalovaných papírů není omezeno, nemalovat na rýsováčky, obrazy zůstávají v ateliéru.
Ateliér Arno Sterna sídlí v podkrovním prostoru budovy Mateřské školy na ulici Kamenná 21, Brno.

Vhodná frekvence návštěv:

●  první kurz proběhne od 22. 5. do 19. 6. 2024, pouze pro klienty Slezské diakonie - aktuálně tedy 5 setkání
●  frekvence návštěv je 1× týdně ve středu 1,5 hodiny
●  kapacita je 7 klientů
●  další kurz plánujeme na podzim 2024 (vhodné je dlouhodobé docházení pro docílení efektu)

Kontakt

Žaneta Zieglerová, Dis.

průvodkyně ateliéru Arno Sterna
zzieglerova@artesvet.cz
+420 608 618 788