Poradna rané péče DOREA

Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem
Název naší služby vychází ze slova "DOREA" znamená v řečtině "DAR". Vnímáme, že každé dítě je darem a radostí. Děti byly darovány svým rodičům a my, pracovníci rané péče, s rodiči tuto radost sdílíme a rádi "darujeme" naše znalosti a podporu v provázení rodiny v její nelehké životní situaci.
Pro koho je služba určena
Cílová skupina poradny rané péče:
 • Rodiny s dětmi do 7 let věku dítěte
 • s opožděným psychomotorickým vývojem (například v důsledku předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci)
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • se souběžným postižením více vadami (tělesné a mentální postižení, mentální/tělesné a smyslové postižení, kdy – smyslové postižení není pro vývoj určující)
 • Rodiny s bydlištěm na území Jihomoravského kraje.
 • V případě naplněné kapacity poradny evidujeme zájemce v pořadníku a v případě uvolnění kapacity můžeme službu poskytnout. Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabídneme rodině základní sociální poradenství a doporučíme služby jiné organizace. 
Poslání a cíle poradny
Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. Provázení spočívá zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do běžného života.

Cíle poradny:

 • Podporovat rodiny při naplňování jejich přání a potřeb, pomoci jim zorientovat se a adaptovat na novou životní situaci.
 • Pomáhat pečujícím osobám v osvojení dovedností, které vhodným způsobem podporují vývoj dítěte.
 • Podporovat svépomocné aktivity a informovat veřejnost o rané péči, její potřebnosti a cílové skupině za účelem zvýšení vzájemného pochopení a respektu.
Průběh jednání se zájemcem
Jednání se zájemcem sestává z několika kroků:
 • 1. Přijetí žádosti – probíhá na základě prvního kontaktu – pokud nás vyhledá rodič, zákonný zástupce dítěte (telefonicky, emailem, osobně), zaevidujeme ho jako zájemce o službu rané péče a domluvíme si termín první osobní schůzky.
 • 2. Osobní setkání se zájemcem – na prvním setkání, které probíhá na základě vzájemné dohody v prostorách poradny nebo v místě bydliště zájemce, mají rodiče prostor vyjádřit své potřeby a očekávání. Pracovníci poradny je seznámí s rozsahem a náplní služby a podmínkami pro přijetí.
 • 3. Vývojová diagnostika dítěte – jednou ze schůzek může být vstupní psychologické vyšetření, které vypovídá o aktuální úrovni psychomotorického vývoje dítěte v jednotlivých sledovaných oblastech (adaptivní chování, komunikace, jemná a hrubá motorika a sociální chování). Toto vyšetření slouží především jako pomoc při nastavení osobních cílů klienta.
 • 4. Smlouva o poskytování služby – následně je uzavřená smlouva jejíž platnost je vymezena maximálně do doby, kdy dítě dosáhne 7 let věku.
Podpisu smlouvy vždy předchází podrobné informování zájemce o službě a podmínkách jejího poskytování, i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.
Podrobnější informace pro zájemce, viz. Informační brožura Dorea v kostce.
Jak je služba poskytovaná
Služba rané péče je realizovaná především formou osobních návštěv v přirozeném prostředí rodiny (konzultace). Jejich průběh se řídí aktuálními potřebami klienta (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu. Individuální plán zaznamenává kroky a metody k dosažení osobních cílů klienta, na jejichž naplňování pracuje rodič spolu s poradcem rané péče a dítětem.
Každá rodina má svého poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, a jsou-li v souladu s nabízenými činnostmi (konkrétněji viz. Základní činnost rané péče – ke stažení zde), pomáhá jim v jejich naplňování, např.: Přináší jim náměty a pomáhá získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde vykazuje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu známky opoždění. Poskytuje poradenství k odborným metodám, doporučuje vhodné pomůcky a odkazuje na další odborné služby, které by mohla rodina využít. Rodiče se mohou na poradce obracet se svými dotazy telefonicky nebo prostřednictvím emailu i v období mezi jednotlivými konzultacemi. 
Pracovníci poradny poskytují rodičům také potřebnou podporu při jednání na úřadech, při vyřizování dávek sociální podpory, při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení a vyhledávání tohoto zařízení (např. MŠ). Informují rodiče o navazujících službách (odkaz na navazující služby) a poskytují rodinám základní sociální poradenství týkající se příspěvku na péči, nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek atp. Důležitým zdrojem pomoci je také kontakt s rodinami, které mají podobnou životní zkušenost. Z tohoto důvodu pořádá Poradna rané péče DOREA několikrát do roka akce pro klientské rodiny. 
Rodina se sama rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu využije.

Co je raná péče?

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zaměřuje se jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Jedná se o terénní sociální službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby.
Tato služba je zařazena mezi služby sociální prevence a je ukotvena v zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb., § 54. Služby rané péče jsou ze zákona bezplatné.

Proč je raná péče důležitá?

V období do tří let věku umožňují kompenzační možnosti mozku rozvinout náhradní mechanismy i v těch oblastech, jejichž vývoj je opožděn nebo vážně narušen. Systematickou péčí v tomto citlivém období je možno snížit negativní dopad postižení na další vývoj dítěte.

Proč je důležitá práce s dítětem v jeho domácím prostředí?

Domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj. V tomto přirozeném prostředí se dítě cítí jistější, projevuje se spontánněji a snáze přijme nového člověka. Rodičům také odpadá stres, který jinak zažívají při cestování s dítětem k lékařům a za jinými službami.

V čem hlavně pomáhá tato služba?

Raná péče usiluje o provázení rodiny na začátku její složité cesty, pomáhá jí nacházet zdroje pomoci a způsoby zvládání. Pomáhá rodině realisticky přijmout situaci, poznat všechna omezení, která postižení dítěte představuje, ale poznat i své možnosti a rozvíjet je.

Zásady poskytování služby

 • K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti
 • Službu pružně přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny
 • Respektujeme rozhodnutí klienta pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti
 • Poskytování služby stavíme na týmové spolupráci pracovníků poradny a dalších externích odborníků v dané oblasti

Kapacita poradny

Kapacita Poradny rané péče DOREA je 80 rodin.
Ročně se pracovníci poradny věnují cca 100 až 120 rodinám.
Jsme členy Asociace rané péče České republiky, z. s., která nám udělila certifikát kvality garance kvality poskytované služby.

Doplňkové služby

Aktivity

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, Noc snů v Zoo, zahradní slavnost, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod.

Půjčovna literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.

Společenské prostory

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek. Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem Úseku Brno.

Půjčovna pomůcek

Je možno zapůjčit speciální pomůcky nebo rehabilitačni a polohovací pomůcky.

Adresa

Poradna rané péče DOREA
Kamenná 11
639 00 Brno

Doba poskytování terénní služby

Po 8.00–18.00 h
Út 8.00–18.00 h
St 8.00–18.00 h
Čt 8.00–18.00 h
Pá 8.00–18.00 h
ambulantní služby
(v sídle poradny – Kamenná 11, Brno)
Út 9.00–12.00 h
Po, St, Čt, Pá – dle předchozí domluvy
Ze zástávky Hlavní nádraží: tramvají č. 2 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří
Ze zastávky Česká: tramvají č. 5 nebo č. 6 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří

Náš tým

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

Vedoucí Úseku Brno

Mgr. Lucie Freibergová

vedoucí poradny rané péče DOREA

PhDr. Milena Beranová

Psycholog

Mgr. Gabriela Zelenková

Poradce rané péče, psycholog

Mgr. Martina Mazánková

Poradce rané péče

Mgr. Ivana Glotzmannová

Poradce rané péče

Mgr. Kristýna Machýčková

Poradce rané péče

Bc. Kateřina Kundrátová

Poradce rané péče

Mgr. Kateřina Přibáňová

Poradce rané péče

Bc. Kristýna Buchtová

Poradce rané péče