Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným či získaným postižením.
Vrozené, nebo časně získané postižení u dítěte vždy představuje výrazný zásah do oblasti psychomotorického vývoje. Postižení a omezení z něj plynoucí ovlivňuje celou osobnost dítěte, zásadním způsobem omezuje dítě v oblasti sebeobsluhy, samostatnosti a společenského zapojení.
Pravidelná ergoterapie pozitivním způsobem ovlivňuje zdravotní stav dětí s postižením a podporuje jejich psychomotorický vývoj.

Ergoterapie je určena pro děti od 1 do 10 let věku:

●  s vrozeným postižením či s opožděným psychomotorickým vývojem, za účelem podpory psychomotorického vývoje
●  se získaným postižením, za účelem znovuobnovení ztracených schopností
●  se závažným onemocněním, které vede k postupnému zhoršování zdravotního stavu, za účelem zpomalení progrese a ovlivnění projevů onemocnění

Na jaké oblasti a techniky se budeme v rámci ergoterapie s dítětem zaměřovat?

●  na rozvoj hrubé motoriky pomocí senzomotorické stimulace, polohování, cvičení před zrcadlem
●  na techniky a metody dle Konceptu bazální stimulace zaměřené na vnímání vlastního těla a jeho hranic
●  na rozvoj jemné motoriky pomocí masáží ruky, nácviku úchopů a manipulačních činností
●  na rozvoj grafomotoriky pomocí rozmanitých technik a ergonomických pomůcek
●  na rozvoj sebeobslužných činností
●  na rozvoj oslabené horní končetiny pomocí Mirror (zrcadlové) terapie u dětí s hemiparézou
●  na rozvoj kognitivních funkcí pomocí didaktických pomůcek, her a neuro-vývojové terapie
●  na rozvoj řeči a komunikačních dovedností za využití orofaciální stimulace, doporučení a nácviku náhradního komunikačního systému (VOKS, MAKATON, předmětová komunikace), využití speciálních technických pomůcek pro komunikaci
Cílem ergoterapie je obnova funkcí dítěte, dosažení maximální samostatnosti a lepšího zapojení se do běžného života.

Jak to probíhá

U dětí probíhá ergoterapie formou hry. V rámci herních a zábavních aktivit dítě pod vedením ergoterapeuta cíleně rozvíjí své schopnosti a dovednosti.
Ergoterapie je individuální, přizpůsobuje se zdravotnímu stavu dítěte a jeho schopnosti soustředit se. V rámci setkání počítáme s časem, jak na samotnou práci s dítětem, tak i na povídání s rodičem o případných možnostech pokračování práce s dítětem v domácím prostředí. Aby ergoterapie byla pro dítě přínosem, měla by probíhat pravidelně, několikrát do měsíce.
Ergoterapie probíhá v podkrovním prostoru budovy Mateřské školy na ulici Kamenná 21, Brno.

Vhodná frekvence návštěv:

●  první setkání je diagnostické, probíhá 45 minut a zahrnuje následné aktivity, které vedou k sestavení terapeutického plánu dle potřeb klienta (více viz. ceník)
●  každé další setkání by mělo probíhat 1× za 3 týdny, 1 lekce trvá 45 minut

Reference

“Dcera navštěvuje terapii velmi ráda, těší se na kreativní nápady ergoterapeutky a vždy ochotně zapojuje pravou ruku, kterou běžně nezapojuje, a tím se jí zlepšuje koordinace a celkový zdravotní stav.”

Kontakt

Bc. Kateřina Kundrátová

poradkyně rané péče, ergoterapeutka, kontaktní osoba pro zájemce o ergoterapii
Doplňkovou službu podpořili.