Sociální rehabilitace RÚT Brno

Komplexní podpora osob s postižením pro samostatný život
Název sociální rehabilitace nese jméno biblické ženy Rút. Ta se přes životní těžkosti aktivně a činorodě zapojila do řešení své nelehké situace. Chceme se inspirovat jejím příběhem a společně s dospívajícími a dospělými s mentálním a kombinovaným postižením hledat vhodné cesty k co největší míře jejich samostatnosti.

Poslání a cíle služby

Posláním sociální rehabilitace RÚT Brno je podporovat dospívající a dospělé osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v Brně a okolí tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně a soběstačně v prostředí, které si k životu samy zvolily.
Cílem služby je klient, který funguje v maximální možné míře soběstačně a samostatně. To znamená:
 • klient žije v prostředí, které odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře uplatňuje,
 • klient se pracovně uplatňuje způsobem, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře realizuje,
 • klient se vzdělává způsobem, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře uplatňuje,
 • klient má navázané sociální vazby se svým okolím (rodina, přátele, kolegové, sousedé),
 • klient uplatňuje své osobní zájmy a tráví svůj volný čas způsobem, který si sám zvolil.
Cílem služby je klient a jeho rodina, kteří žijí běžným způsobem života. To znamená:
 • klient a jeho rodina znají své možnosti v řešení životní situace a vědí, na koho se mají v případě potřeby obracet,
 • fungování klientovy rodiny není (nebo jen v míře nezbytně nutné) ovlivněno zdravotním postižením svého člena,
 • klientova rodina aktivně využívá formálních a neformálních zdrojů podpory v minimální nezbytné míře.

Komu je služba určena

Dospívajícím a dospělým osobám ve věku 12–65 let s mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám, které:
 • jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace,
 • chtějí žít soběstačnějším způsobem života,
 • bydlí na území města Brna nebo v jeho přilehlém okolí.

Službu neumíme poskytnout

Osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením, osobám pouze s chronickým duševním onemocněním a osobám se smyslovým postižením. Službu současně neumíme poskytnout osobám, u kterých:
 • není možná písemná nebo mluvená forma komunikace,
 • se projevuje agresivita (dlouhodobá),
 • není orientace v čase a prostoru,
 • je vyžadována zejména zdravotnická péče,
 • není možný samostatný pohyb.

Zásady poskytování služby

 • individuální přístup při spolupráci s klientem,
 • komplexní přístup k řešení nepříznivé sociální situace klienta,
 • důraz na zachování a rozvoj schopností, dovedností a potenciálu klienta,
 • zachování maximální možné míry samostatnosti klienta a minimalizace závislosti na formálních zdrojích podpory.

Jak a kdy je služba poskytována

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou zájemcům z Brna a přilehlého okolí.
Kancelář služby se nachází na adrese Kamenná 1 v Brně s dobrou dostupností MHD. Organizace disponuje pronajatými prostory, které jsou pro poskytování služby vyhovující a poskytují dostatečně kvalitní zázemí pracovníkům i klientům. Prostor pro individuální konzultace a skupinové aktivity je zajištěn také na adrese Kamenná 11 v Brně, kde sídlí i vedoucí služby. Obě budovy jsou od sebe vzdáleny 50 metrů. Prostory na Kamenné 11 jsou bezbariérové.
Chod služby zajišťuje vedoucí služby/sociální pracovník, sociální pracovník a pracovník v sociálních službách.
Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:
 • ambulantní forma: setkání (konzultace) probíhají v zázemí služby v objektu převážně na Kamenné 1, dle potřeb také Kamenná 11 v Brně v rámci provozní doby v pracovních dnech.
 • terénní forma: setkání probíhají mimo kancelář, v přirozeném prostředí klienta (domácnost, pracoviště, knihovna, obchody, škola apod.), v rámci provozní doby v pracovních dnech. Terénní forma služby je poskytována v rámci města Brna a přilehlého okolí v dojezdnosti 45 minut z hlavního nádraží v městě Brně.  

Provozní doba

Konkrétní formu i hodinu si pracovník s uživatelem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb uživatele a také z personálních a organizačních možností služby.
pondělí 8–18 hod. terénní forma služby
úterý 8–18 hod. terénní forma služby
středa 8–18 hod. terénní forma služby
čtvrtek 8–18 hod. terénní forma služby
pátek 8–18 hod. terénní forma služby
úterý 9–11 hod. Klient může přijít nebo zavolat bez předchozí domluvy a pracovník služby mu bude k dispozici (adresa Kamenná 11).

Co vám služba přinese

Nabízíme podporu a pomoc v oblasti bydlení, práce, vzdělávání, trávení volného času, orientace mimo domov, obstarávání osobních a úředních záležitostí a navazování a upevňování vztahů. Podpoříme vás a vaši rodinu v běžném fungování s ohledem na vaši náročnou životní situaci. Budeme se pravidelně setkávat u vás doma, u nás v organizaci nebo v terénu a společně budeme pracovat na posílení vaší samostatnosti v potřebných oblastech.
Bydlení a finance
Přemýšlíte nad možnostmi bydlení? Potřebujete se zorientovat, jaké varianty jsou pro vás vhodné? Chcete pomoci s hledáním určitého typu bydlení? Netroufáte si bydlet samostatně a uvítali byste podporu a pomoc? Chcete se naučit vařit, prát, uklízet a hospodařit s financemi?
Práce
Nevíte, jaké jsou vaše možnosti pracovního uplatnění? Chcete pomoci s hledáním určitého typu práce? Potřebujete podporu přímo na pracovišti?
Vzdělávání
Jaké jsou vaše možnosti v oblasti vzdělávání? Potřebujete pomoci s učením? Chcete trénovat a prohlubovat své znalosti?
Volnočasové aktivity
Nevíte, jak trávit volný čas? Víte, co vás baví, ale potřebujete při těchto činnostech podporu?
Osvojování a upevňování dovedností
Chcete fungovat více samostatně? Potřebujete se naučit nebo prohloubit dovednosti, které jsou nezbytné k větší nezávislosti?
Orientace mimo domov
Chcete se naučit cestovat více samostatně? Potřebujete se naučit nakupovat?
Obstarávání osobních a úředních záležitostí
Potřebujete pomoci s vyřízením invalidního důchodu, příspěvku na péči nebo opatrovnictví? Chcete být samostatnější v návštěvě úřadů nebo lékařů, ve škole nebo v práci?
Navazování a upevňování vztahů
Rádi byste si našli kamarády? Nejste si jistí v oblasti partnerských vztahů? Chcete zlepšit komunikaci se svými blízkými?
Podporování rodiny v běžném způsobu života
Uvítali byste podporu a pomoc ve vašem fungování? Chcete žít běžným způsobem života i přes náročnou životní situaci?

Náš tým

Mgr. Barbora Jirku

Vedoucí a sociální pracovnice služby RÚT Brno, sociální rehabilitace
rutbrno1@slezskadiakonie.cz
+420 732 597 384

Nikola Báčová, DiS.

Sociální pracovnice služby RÚT Brno, sociální rehabilitace
rutbrno2@slezskadiakonie.cz
+420 732 597 552

Bc. Bohdanka Braunerová

Sociální pracovnice služby RÚT Brno, sociální rehabilitace
rutbrno3@slezskadiakonie.cz
+420 732 597 654