Senzorická integrace

Od narození do cca 3 let

Tato metoda je vhodná především pro děti předčasně narozené. Ideální začátek poskytování je již od samotného narození. Naší snahou je poskytnout těmto dětem kvalitní neurovývojovou péči v období, kdy je vyvíjející se mozek nejcitlivější, kdy se tvoří nejvíce synaptických spojení, tedy od narození do tří let věku.
Díky pokrokům, kterých lékařská věda dosahuje, se v posledních dvaceti letech výrazně zvyšuje počet předčasně narozených dětí, a obzvláště vzrůstají počty dětí s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností. Dítě, které se narodí předčasně, je oproti dítěti narozenému v termínu v prostředí nJIRP/nJIP vystaveno mnoha nepříjemným a bolestivým procedurám (napojení na ventilátor, krmení sondou, odsávání, atd.). Centrum zájmu odborných lékařských i ošetřovatelských postupů se postupně přesouvá od snahy o pouhé přežití těchto dětí, ke snaze o maximální zlepšení kvality jejich života. V našich podmínkách o děti, kromě lékařů a sester, pečují tradičně fyzioterapeuté a laktační poradkyně. Je však třeba doplnit tuto péči o další odborníky.
Metoda navazuje na krizovou intervenci s rodiči zachycenými v rámci neonatologické ambulance. Pro rodiče, kteří se ocitnou v této situaci je velice důležitá oblast navázání vztahu mezi dítětem a rodiči. To, co se u zdravých dětí děje často automaticky samo, může být u dětí s postižením velice problematické. Všichni víme, že první rok života dítěte je nenahraditelný z hlediska vytváření jeho postoje vůči světu (základní důvěra/nedůvěra). Proto je velice důležité věnovat tomuto procesu velikou pozornost. To, že je nenahraditelný vztah s matkou, je známá věc. Je ale potřeba zmínit, že pokud se matka (popř. i otec) nebudou v roli rodičů cítit jisti a kompetentní, bude to mít negativní vliv i na dítě.
U těchto dětí, tedy se specifickými potřebami ale právě často dochází k tomu, že se automaticky nedaří základní procesy jako např. schopnost své dítě nakrmit, porozumět jeho komunikačním signálům, utišit je a ukonejšit ke spánku atd. Pokud se tak děje delší dobu, rodiče ztrácejí další půdu pod nohama. Ke zvládnutí situace jim může pomoci metoda „senzorická integrace“ (následně i ergoterapie).

Jak to probíhá

Především se jedná o vyšetření dítěte a předání rodičům informací, jak poznat potřeby dítěte), a jak u dítěte správně stimulovat smysly. Dále doporučení případných dalších metod pro zajištění komplexní péče (dítě – ergoterapie, rodina – SRS, sourozenecká skupina, krizová intervence).
Vhodná frekvence setkávání se s rodičem a dítětem je 1x za 14 dní.
Role supervizora: Supervize spolupracujícího logopeda/lektora metody senzorické integrace. Probíhá odborná podpora při poskytování metody senzorické integrace pro předčasně narozené děti i pro děti staršího věku pod vedením Mgr. Barbory Červenkové.

Od 3 do 12 let

Autorka přístupu Dr. J. Ayres definovala SI jako: „nevědomý neurologický proces, který organizuje smyslové vnímání přicházející z vnitřního prostředí těla a jeho okolí a umožňuje nám efektivně v tomto prostředí reagovat.“ Tuto reakci na zpracování smyslových vjemů nazýváme adaptační odpověď.

K čemu tedy Senzorická integrace pomáhá

●  optimalizovat zpracování smyslových vjemů
●  správné propojení vytvoří adaptační reakci při každém procesu učení motorických dovedností, všedních denních aktivit, hře a následně školních dovedností
●  zlepšení v oblasti pozornosti a sebekontroly
●  integrace smyslových vjemů a rozvoj vedení smyslových drah je zcela zásadní pro správný vývoj dítěte.
SI vysvětluje vztah mezi zpracováním smyslových podnětů a chováním jednotlivce.
Cílem terapie SI je zlepšení procesu senzorické integrace. Je založena na cílené stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního systému, která má dítěti pomoci lépe integrovat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi.

Jak to probíhá

SI se uskutečňuje v místnosti, která je přizpůsobena k tomu, aby zahrnovala nabídky zejména pro vestibulární, proprioceptivní a taktilní vnímání. Jedná se o místnost podobnou tělocvičně, která je vybavená speciálními pomůckami. Místnost a terapeut má dítě podpořit v pohybu a vlastní aktivitě.
Vhodná frekvence návštěv: 1x za 2 týdny, cca 60 minut,

Kontakt

Mgr. Gabriela Zelenková

poradce rané péče, psycholog, snoezelen terapeut

Bc. Kateřina Kundrátová

poradce rané péče

Mgr. Urszula Waszutová

poradce rané péče, psycholog

Mgr. Ivana Glotzmannová

poradce rané péče